Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów produktów za pośrednictwem sklepu internetowego sklepkeratin.pl, działającego pod adresem http://sklepkeratin.pl, zwanego dalej "Sklepem".

DZIAŁ I Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep prowadzi sprzedaż przy wykorzystaniu sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane poprzez strony internetowe Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba, która ukończyła 13 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (pomiędzy 13, a 18 rokiem życia), może złożyć zamówienie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).
 4. W celu złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta, zwanego dalej "Kontem Klienta" - załóż konto. Złożenie zamówienia może również nastąpić bez zakładania konta - Zakup bez konta.
 5. Natychmiast po złożeniu w Sklepie zamówienia przez Klienta wysyłany jest automatyczny e-mail na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta Klienta albo podany w procesie zakupu bez zakładania konta potwierdzający, że zamówienie zostało poprawnie złożone. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności online e-mail, o którym mowa, wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności na koncie Sklepu. Wysłanie maila potwierdzającego złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 6. W przypadku, gdy w toku realizacji zamówienia, Klient zakłada konto, wówczas złożone zamówienia widoczne są w historii zamówień na Koncie Klienta.
 7. Po prawidłowym złożeniu zamówienia rozpoczyna się jego przetwarzanie.
 8. Po wysłaniu produktu Sklep wysyła do Klienta e-mail potwierdzający wysłanie produktu. W przypadku, gdy w toku realizacji zamówienia, Klient zakłada konto, wówczas w momencie wysłania e-maila potwierdzającego wysłanie produktu status zamówienia na Koncie Klienta zmienia się na "Wysłane". E-mail potwierdzający wysłanie produktu zawiera dane stron umowy.
 9. W przypadku zamówienia wielu produktów w jednym zamówieniu Klient może otrzymać kilka potwierdzeń realizacji zamówienia dotyczących poszczególnych produktów.
 10. W przypadku płatności online zrealizowanej przez Klienta i braku potwierdzenia, o którym mowa w punktach I.8 i I.9, pieniądze są zwracane klientowi automatycznie w ciągu 24 godzin kanałem płatności, poprzez który zapłacono za produkt (produkty): e-przelewy - zwrot na konto, płatność kartą - zwrot na kartę.
 11. Do zamówień wystawiane są faktury VAT lub paragony.

DZIAŁ II Ceny produktów, koszty dostawy

 1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian bez naruszania praw nabytych przez Klientów do momentu dokonania zmiany.
 2. Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia (dla każdego produktu umieszczonego w koszyku). Koszt ten doliczany jest do ceny zamawianego produktu. Koszt dostawy dla jednej przesyłki wynosi 20zł lub w przypadku przesyłki za pobraniem 25zł.

DZIAŁ III Formy i terminy płatności

 1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:
  1. za pobraniem - przy odbiorze przesyłki przez Klienta (należność jest pobierana przez kuriera),
  2. płatność kartą,
  3. płatność przelewem internetowym (e-przelew),
 2. Termin płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta płatności kartą, przelewem internetowym (e-przelew), Klient obowiązany jest do dokonania płatności po automatycznym przekierowaniu na stronę płatności.
  2. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

DZIAŁ IV Czas realizacji zamówienia

 1. Przesyłka jest dostarczana przez firmę kurierską.
 2. Zamówienie jest obsługiwane przez Sklep w ciągu 24 godzin (dni robocze), a czas dostawy zależny jest od działania firmy kurierskiej i wynosi od2 do 3 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży z Klientem.
 3. Przesyłka jest wysyłana na adres posiadacza Konta Klienta albo na adres dostawy (jeśli adres dostawy jest inny niż adres posiadacza Konta Klienta).

DZIAŁ V Prawo odstąpienia od umowy (zwroty produktów)

Odeślij produkt w dowolny sposób na adres do zwrotów i reklamacji podany na paragonie lub fakturze.

Jeżeli chcesz wymienić produkt, to zwróć posiadany produkt (otrzymasz zwrot pieniędzy) i zamów nowy (złóż nowe zamówienie).

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep ("KERATIN POLSKA" Sp. z o.o., ul. Borówkowa 23, 71-034 Szczecin) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez e-mail, faks lub pismo wysłane pocztą).
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Odstępując od umowy należy wskazać konto bankowe, na które ma zostać wykonany przelew (w przypadku płatności online dokonanej przez Klienta nie wskazuje się konta, a zwrot pieniędzy jest realizowany kanałem płatności, poprzez który zapłacono za produkt: e-przelewy – zwrot na konto, płatność kartą - zwrot na kartę).
 3. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Zwrot produktu powinien nastąpić niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (tj. koszty transportu) o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez KERATIN POLSKA Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta. W przypadku skorzystania z usługi kurierskiej Sklepu koszt transportu zwracanego produktu wynosi 20 zł (kwota zwracana Klientowi zostanie pomniejszona o 20 zł).
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

DZIAŁ VI Zgodność produktu z umową, reklamacje

Możesz dokonać zwrotu reklamowanego produktu. Odeślij reklamowany produkt w dowolny sposób na adres do zwrotów i reklamacji podany na paragonie lub fakturze.

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są oryginalne. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności produktu z umową zgodnie z ustawą Kodeks cywilny.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz jest niezgodna z umową w przypadku stwierdzenia przez Klienta w dostarczonym produkcie:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  3. braku właściwości, które dostarczony produkt powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  4. braku właściwości, o których istnieniu sprzedający zapewniał Klienta,
  5. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia,
  6. jego niekompletności.
 3. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Klient może zażądać, aby Sklep zamiast usunięcia wady wymienił rzecz wadliwą albo zamiast wymiany naprawił tę rzecz, chyba, że byłoby to niemożliwe albo łączyło się z nadmiernymi kosztami.
 4. Jeśli Klient chce reklamować towar, powinien poinformować o tym Sklep poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia woli – poprzez faks, e-mail lub pismo wysłane pocztą na adres KERATIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Borówkowa 23, 71-034 Szczecin. W takim wypadku reklamowany towar winien zostać odesłany w dowolny sposób na adres do zwrotów i reklamacji podany na paragonie lub fakturze. W każdym przypadku klient może skorzystać z obsługi zwrotu reklamowanego produktu oferowanej przez Sklep.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności produktu z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Nie są przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
 7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamowanego produktu przez Sklep.
 8. Reklamacja może zostać rozpatrzona w następujący sposób:
  1. zwrot pieniędzy za produkt i transport albo
  2. dostarczenie nowego produktu albo
  3. naprawienie produktu albo
  4. odrzucenie reklamacji.
 9. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszt transportu reklamowanego produktu w wysokości 20 zł, a w przypadku skorzystania z kuriera wysłanego przez Sklep i uznania reklamacji Sklep ponosi koszt zwrotu reklamowanego produktu.

DZIAŁ VII Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

DZIAŁ VIII Anulowanie zamówienia przez Klienta

 1. Klient może anulować zamówienie do czasu wysłania przez Sklep e-maila potwierdzającego rozpoczęcie obsługi zamówienia. W celu anulowania zamówienia należy skorzystać z Konta Klienta (nie można anulować zamówień, które zostały wysłane do Klienta).
 2. W przypadku składania zamówień bez zakładania Konta Klienta, Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia.

DZIAŁ IX Przesyłki nieodebrane przez Klienta

 1. Koszt transportu przesyłki nieodebranej z winy Klienta wraz z kosztem jej zwrócenia do nadawcy w całości obciąża Klienta.

DZIAŁ X Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnego zapoznania się z asortymentem prezentowanym na stronach Sklepu, a w szczególności w celu poprawnego wyświetlania zdjęć produktów, Klient musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych:
  • Internet Explorer 5.5 lub wyższa wersja,
  • Google Chrome,
  • Firefox 3.0 lub wyższa wersja,
  • Safari 2.0 lub wyższa wersja,
  • Opera 7.5 lub wyższa wersja
  • oraz minimalnej rozdzielczość ekranu 1024x600 i 24-bitowej palety kolorów.
 2. Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT i paragonów oraz, w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji, faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury VAT i faktury korygujące VAT przesyłane są e-mailem na adres Klienta w formie plików .pdf..
 4. Klient oświadcza, że podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail jest adresem do dostarczania faktur, o którym mowa wyżej (pkt X.3).
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez dostarczenie Klientowi faktury VAT lub paragonu kanałami elektronicznymi.
 6. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Zapisy niniejszego regulaminu w zakresie kosztów transportu dotyczą transakcji realizowanych wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku dostawy produktu poza granice Polski właściwa stawka opłaty transportowej wyświetlana jest przy produkcie na etapie składania zamówienia. Stawki zagranicznych opłat transportowych dostępne są w zakładce Transport, cennik dostaw. Sklep nie oferuje własnej usługi kurierskiej dla obsługi zwrotów/ reklamacji zagranicznych.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04 2012. Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2016.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez szkody dla ochrony praw nabytych przez Klientów do dnia dokonania zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronach Sklepu.

Sklep prowadzony jest przez firmę KERATIN POLSKA Sp. z o.o., ul. Borówkowa 23, 71-034 Szczecin, NIP: 8522554397, REGON: 3206694223.